ถ้อยแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท ศรีศุภราชเคหะ จํากัด และ/หรือ บริษัทในเครือ (ซึ่งต่อไปนี้จะกล่าวถึงรวมเรียกว่า “The Rice” หรือ “เรา”) ตระหนักดีถึงความรับผิดชอบของ The Rice ที่มีต่อการจัดเก็บ การดำเนินการ การป้องกันรักษา และการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ The Rice ให้ความสำคัญกับการเคารพในความเป็นส่วนตัวของท่าน และมุ่งมั่นที่จะจะดำเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเคร่งครัดเพราะเราให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับการได้รับความมั่นใจในตัวเราจากท่าน นอกจากนี้ การทำให้ท่านเข้าใจถึงขั้นตอนและวิธีการของเราในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราเช่นกัน ถ้อยแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล ของ The Rice นี้ให้รายละเอียดถึง

 • วิธีการเก็บรวบรวม หรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บรวบรวม
 • เหตุผลในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • ประเภทของบุคคลภายนอกที่เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน พร้อมเหตุผล
 • วิธีการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ถ้อยแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัว นี้ถูกจัดทำขึ้นใน 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกัน หรือมีการตีความในสองภาษาที่แตกต่างกัน ให้ใช้ข้อความในฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

ถ้อยแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัว นี้ถูกจัดทำขึ้นใน 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกัน หรือมีการตีความในสองภาษาที่แตกต่างกัน ให้ใช้ข้อความในฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

วิธีการในการรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

The Rice มีการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยกระบวนการดังต่อไปนี้

(a) ข้อมูลที่ท่านเป็นผู้ส่งมอบให้เรา เช่น ข้อมูลที่ท่านใช้ในการสมัครลงทะเบียนหรือสร้างโปรไฟล์กับเราเพื่อเข้าใช้บริการของเรา หรือข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับเราในคำขอผลิตภัณฑ์ คำขอใช้บริการ หรือในการขอข้อมูลจากเรา; และ/หรือ

(b) ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติเมื่อท่านเข้าใช้บริการของเรา ด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่าคุกกี้ หรือ เทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกัน ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลกิจกรรมการใช้แอปพลิเคชันของเราบนมือถือท่าน (mobile application activity) ประเภทของอุปกรณ์ (mobile device type) ที่ท่านใช้เพื่อเข้าบริการของเรา กรุณาเยี่ยมชม www.aboutcookies.org เพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีและเหตุผลและวิธีการที่เราใช้งานคุกกี้; และ/หรือ

(c) ข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่เราได้รับจากบริษัทในเครือและจากบุคคลที่สาม เช่น จากผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการเชื่อมต่อกับบริการของเรา; และ/หรือ

(d) ข้อมูลที่เราได้รับเกี่ยวกับตัวท่านจากข้อมูลสาธารณะ (public records) และที่ไม่ใช่สาธารณะ (non-public records)

สำหรับบริการบางประเภท ยกตัวอย่างเช่น บริการทาง แอปพลิเคชัน เราอาจมีความจำเป็นในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม เช่น จำนวนก้าวการเดินเพื่อคำนวณคะแนน และ/หรือ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยวิธีการอื่น เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการบริการนั้นๆ โดยเฉพาะ

ในกรณีดังกล่าว เงื่อนไขการให้บริการของเราจะระบุถึงกิจกรรมที่ต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการรับบริการนั้นๆ ทั้งนี้ เมื่อท่านสมัครเข้าใช้บริการใดบริการหนึ่งของเราแล้ว ท่านจะมีโอกาสในการตรวจสอบเงื่อนไขของการให้บริการก่อน และจะถูกถามความสมัครใจในการยินยอมตกลงเงื่อนไขดังกล่าว

ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บรวบรวม

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมและขอบเขตที่ใช้จะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์และบริการที่เราให้บริการแก่ท่าน เมื่อท่านสมัครเพื่อเข้าใช้บริการหรือเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา หรือเมื่อท่านได้รับการบริการหรือได้ใช้บริการใดจากเรา ข้อมูลดังต่อไปนี้อาจมีการถูกจัดเก็บบันทึกไว้

ข้อมูลที่เราได้รับจากท่านเมื่อท่านลงทะเบียนหรือกรอกข้อมูลในใบสมัครหรือแบบฟอร์มอื่น ๆ เพื่อรับหรือขอใช้บริการผลิตภัณฑ์/บริการของเรา เช่น ชื่อ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นๆ หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด เพศ ที่อยู่ไปรษณีย์ อีเมล ข้อมูลด้านการเงินและสุขภาพ ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมของท่านกับ The Rice หรือกับบริษัทในเครือ หรืออื่นๆ เช่น ข้อมูลกรมธรรม์ ข้อมูลความคุ้มครองของกรมธรรม์ เบี้ยประกันภัย และประวัติการชำระเงินซึ่งรวมถึงข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต หมายเลขบัญชีธนาคารหรือข้อมูลการธนาคารหรือการชำระเงินอื่น ๆ รวมทั้งวันที่และเวลาที่ชำระเงิน ข้อมูลจากการเข้าชมเว็บไซต์ www.therice.co หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่เราเป็นผู้ดำเนินการ ข้อมูลการใช้เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือของเรา ข้อมูลการใช้โซเชียลมีเดียและการโต้ตอบกับโฆษณาออนไลน์ของเรา เช่น รุ่นและประเภทของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เปิดดูเว็บ (browser type and version) ประเภทของอุปกรณ์ที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงการบริการ (เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แล็ปท๊อป หรือ สมาร์ทโฟน) ข้อมูลประเภทระบบการปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม IP address ของอุปกรณ์หรือเครื่องมือปลายทาง ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการและผลิตภัณฑ์ที่ท่านเข้าชมหรือค้นหา

บันทึกการติดต่อของท่านกับเรา ซึ่งเก็บในรูปแบบของบันทึกข้อความของผู้รับบริการ การประเมินความพึงพอใจ หรือ บันทึกการสนทนา เมื่อท่านติดต่อกับศูนย์บริการลูกค้าของเรา ข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับเรา เมื่อท่านมีการขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา หรือ เพื่อให้เราติดต่อท่านกลับไป

ข้อมูลสำหรับการติดต่อและข้อมูลอื่นๆ เช่น ข้อมูลประชากร (demographic information) ที่เกี่ยวกับท่าน ที่ท่านได้แจ้งต่อเราเมื่อท่านตกลงเข้าร่วม การแข่งขัน การจับฉลากชิงโชค แคมเปญ หรือ การสำรวจการวิจัย ข้อมูลโปรไฟล์สื่อสังคมออนไลน์ของท่าน เมื่อท่านใช้ข้อมูลและรหัสการเข้าระบบของสื่อสังคมออนไลน์ (social media credential) เช่น facebook Twitter และ Line เพื่อเชื่อมต่อหรือเข้าสู่บริการใดๆของ The Rice เช่น บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ (social media account ID) สิ่งที่สนใจ (interests) รายการที่ชอบ (likes) และรายชื่อเพื่อนของท่าน ท่านสามารถควบคุมการจัดเก็บความเป็นส่วนตัวนี้ผ่านการตั้งค่าบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ที่จัดทำไว้ให้โดยผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ของท่าน ข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับเราเมื่อสร้างบัญชีออนไลน์ หรือ บัญชีของแอปพลิเคชัน โดยทั่วไปบริการเหล่านี้กำหนดไว้สำหรับเจ้าของที่ลงทะเบียนเท่านั้น หากท่านเลือกที่จะให้คนอื่นๆ เช่นสมาชิกในครอบครัวหรือตัวแทนของท่านใช้บัญชีของท่าน ท่านควรให้บุคคลนั้นๆอ่านคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้

ทำไมเราต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและมีการนำไปใช้อย่างไร

The Rice ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้เมื่อท่านเยี่ยมชมหรือใช้บริการของเราเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ที่ท่านให้ข้อมูลและเพื่อส่งเสริมการเพิ่มประสบการณ์ที่ดีระหว่างเราและท่าน การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

การให้บริการ และ การปรับปรุงสินค้าและการบริการของเรา รวมไปถึงถึงการดูแล บำรุงรักษา การจัดการ และ การดำเนินการของผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าว • การปรับเปลี่ยนการให้บริการให้สอดคล้องกับ โปรไฟล์ของท่าน

การให้คำแนะนำและข้อเสนอแก่ท่าน เกี่ยวกับสินค้า และ/หรือ บริการของเราที่ท่านอาจสนใจ • การทำธุรกรรม ตัวอย่างเช่น การชำระเบี้ยประกันภัยของท่าน และการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน • การดำเนินการตามคำขอของท่านที่ส่งผ่านแบบฟอร์มของเราทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนมือถือ เช่น การให้ใบเสนอราคาผลิตภัณฑ์ของเรา

การบริหารจัดการบริการของเราสำหรับงานการดำเนินงานภายใน รวมถึง การวินิจฉัยปัญหาและการแก้ไขปัญหา การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกค้า การตรวจสอบหรือยืนยันตัวตนของท่านเมื่อท่านเข้าสู่บัญชี The Rice ออนไลน์หรือแอปพลิเคชัน เพื่อให้มั่นใจว่าการสื่อสารทั้งหมดของเรากับท่านมีความปลอดภัยและเป็นความลับ

การดำเนินธุรกิจของเรา เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การตรวจสอบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนบริการของเรา การดูแนวโน้มการใช้งานด้านบริการของเรา การดูประสิทธิภาพของแคมเปญส่งเสริมการขายของเรา การดำเนินงานและการขยายธุรกิจของเรา การส่งข้อมูลทางด้านการบริหารให้กับท่าน ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการ และการเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายของเรา การส่งข้อมูลทางการตลาด (marketing information) ให้กับท่านและแจ้งให้ท่านทราบถึงข้อเสนอเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย (promotional offers) ดังที่จะกล่าวต่อไปในหัวข้อ “การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด” การขอให้ท่านเข้าร่วมการสำรวจของเรา เพื่อให้เราปรับปรุงและให้บริการแก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น การปฏิบัติตามข้อบังคับที่กำกับดูแลเรา

การดำเนินการใดๆ ที่เราเชื่อว่าจำเป็นหรือเหมาะสม: (a) เพื่อตรวจสอบป้องกันและตรวจจับการกระทำที่ละเมิดกฎหมาย (b) อยู่ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ (c) เพื่อปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย (d) เพื่อตอบสนองต่อคำขอจากหน่วยงานรัฐบาลและรัฐรวมทั้งหน่วยงานของรัฐและรัฐบาลต่างประเทศที่ท่านอาศัย (e) เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดในการให้บริการและประกาศเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของเรา (f) เพื่อปกป้องการดำเนินงานของเราหรือ บริษัท ในเครือของเรา (g) เพื่อปกป้องสิทธิความเป็นส่วนตัวความปลอดภัยหรือทรัพย์สินของเราและ / หรือ บริษัท ในเครือของเรา ท่าน หรือบุคคลอื่น และ (h) เพื่อให้เราสามารถหาวิธีการเยียวยา หรือ จำกัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้วัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวข้างต้น จะถูกระบุไว้เมื่อเรามีการขอข้อมูลของท่าน

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด

นอกจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย The Rice อาจจะใช้ชื่อและข้อมูลการติดต่อของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เช่น การจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับโปรโมชั่นต่างๆ (ทางไปรษณีย์ อีเมล และด้วยวิธีการอื่น) และดำเนินการด้านการตลาดแบบตรง เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากการเป็นลูกค้าของ The Rice ผ่านการแนะนำของผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง ท่านสามารถเลือกที่จะไม่รับการสื่อสารการตลาดจากเรา แต่ท่านไม่สามารถยกเลิกการได้รับการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่เราให้แก่ท่านต่อไป เช่น ใบแจ้งเตือนการชำระเบี้ยประกันภัย และใบเสร็จรับเงินเบี้ยประกันภัย

หากท่านประสงค์ที่จะไม่รับการสื่อสารการตลาดจากเรา

โทรติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้า The Rice ที่เบอร์ XXXXXXXXX; หรือหากท่านไม่ต้องการรับ “เฉพาะการสื่อสารอีเมลที่เกี่ยวข้องกับการตลาด” จากเราอีก ท่านสามารถเลือกเลิกรับอีเมลที่เกี่ยวกับการตลาดเหล่านี้ได้โดยคลิกที่ลิงก์ยกเลิกการรับข้อมูล (unsubscribe) ที่ด้านล่างของอีเมลแต่ละฉบับเราจะพยายามปฏิบัติตามคำขอของท่านโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)

The Rice มีการสร้างและเก็บรักษาโปรไฟล์และ/หรือหน้าต่างๆในนามของเราไว้ในบริการสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook, Twitter และ Line หากท่านเลือกที่จะ "ชอบ (like)" The Rice บน Facebook "ติดตาม (Follow)" The Rice บน Twitter หรือดำเนินการใดๆ ที่คล้ายคลึงกันในไซต์สื่อสังคมออนไลน์อื่น หมายความว่าท่านให้ความยินยอมที่จะได้รับข้อมูลอัปเดตรวมถึงการชักชวนจาก The Rice ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ หากท่านต้องการหยุดรับข้อมูลจาก The Rice บนไซต์สื่อสังคมออนไลน์ ท่านต้องทำตามขั้นตอนที่ไซต์กำหนดไว้ ตัวอย่างเช่น ใน Facebook ท่านต้องคลิก "ยกเลิกชอบ (Unlike)" ในหน้าของ MTL และบน Twitter ท่านต้องคลิก "ยกเลิกการติดตาม (Unfollow)" ในโปรไฟล์ The Rice และใน Line ท่านต้องเลือก "บล็อก (Block)" ที่จะได้รับการติดต่อจากเรา

การแบ่งปันและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
การแบ่งปันระหว่างบริษัทในเครือของเรา

The Rice และ บริษัทในเครืออาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่าการใช้บริการของท่านจะเป็นประโยชน์และเป็นประโยชน์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของเราเพื่อให้บริการแก่ท่านและเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ได้อธิบายไว้ในถ้อยแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ บริษัทในเครือดังกล่าวจะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเป็นอิสระหรือในนามของเราตามถ้อยแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การแบ่งปันระหว่างพันธมิตรทางธุรกิจหรือบุคคลที่สาม

The Rice มีการทำงานร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจหรือบุคคลที่สามที่ให้บริการด้านดังต่อไปนี้แก่เรา เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลการ การประมวลผลข้อมูล การดำเนินการด้านบัตรเครดิต การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาแพลตฟอร์มบริการลูกค้า การส่งอีเมล/SMS การพัฒนาเว็บไซต์ การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ และการรับประกันภัยต่อ เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับพวกเขาเพื่อให้พวกเขาสามารถช่วยเราให้บริการ/ส่งมอบการบริการของเราตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในส่วน "ทำไมถึงเก็บข้อมูลบุคคลของท่านไว้" ข้างต้นตราบเท่าที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับเท่านั้น เราดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับความคุ้มครองและบุคคลที่สามที่เราแบ่งปันข้อมูลจะดำเนินการตามที่เรากำหนด และจะไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์หรือผลประโยชน์ของบุคคลที่สามนั้นเอง มาตรการดังกล่าวอาจรวมถึงการทำสัญญากับบุคคลที่สามตามที่เราเห็นสมควร

การเปิดเผยอื่นๆ

The Rice อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านในกรณีจำเป็นอื่นๆ ซึ่งหมายความรวมถึง

 • การปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับ
 • การปฏิบัติตามคำร้องขอจากหน่วยงานรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐ หรือเพื่อการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
 • การตอบสนองต่อความปลอดภัยของบุคคลหรือสาธารณะ ในการดำเนินคดี การสืบสวน และเรื่องทางกฎหมายอื่นๆ ที่มีข้อมูลมาเกี่ยวข้อง
 • การตรวจสอบเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย
 • การบังคับใช้ข้อกำหนดในการให้บริการของเรา
 • การใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน

เราเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติจากการใช้โปรแกรมคุกกี้ เครื่องบ่งบอกตาแหน่ง (web beacons หรือเรียกว่า clear gifs หรือ pixel tags) และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกัน

คุกกี้

คุกกี้เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่เว็บไซต์หรือผู้ให้บริการมีการส่งไปจัดเก็บในคอมพิวเตอร์ของท่านผ่านทางเว็บเบราเซอร์ (ถ้าท่านอนุญาต) ซึ่งช่วยให้ระบบของเว็บไซต์หรือผู้ให้บริการรู้จักเบราว์เซอร์ของท่าน และสามารถจับและจดจำข้อมูลบางอย่าง อย่างไรก็ตามรหัสในไฟล์คุกกี้จะทำให้ไซต์รู้เพียงว่าว่าท่านเป็นผู้ใช้โดยเฉพาะ แต่จะไม่สามารถระบุชื่อหรือที่อยู่หรือข้อมูลอื่นของท่านได้ เว้นแต่ท่านจะได้ให้ข้อมูลดังกล่าวแก่เว็บไซต์หรือตั้งค่ากำหนดในเบราว์เซอร์โดยอัตโนมัติ ท่านสามารถเลือกที่จะไม่ยอมรับคุกกี้โดยเปลี่ยนการตั้งค่าในเบราเซอร์ของท่าน ท่านสามารถเลือกให้คอมพิวเตอร์แจ้งเตือนท่านในแต่ละครั้งที่มีการส่งคุกกี้หรือท่านสามารถเลือกตั้งค่าที่จะปิดคุกกี้ทั้งหมดได้

ยกตัวอย่าง เราใช้คุกกี้เพื่อ

ช่วยให้เราระลึกถึงความต้องการของท่านตามกิจกรรมในเว็บไซต์ก่อนหน้าหรือปัจจุบันซึ่งช่วยให้เราสามารถจัดหาบริการที่ดีขึ้นและเหมาะสำหรับการเข้าชมในอนาคต ช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโฆษณา และวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ได้รวบรวมข้อมูลโดยรวมเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์และการโต้ตอบในไซต์เพื่อมอบประสบการณ์และเครื่องมือในเว็บไซต์ที่ดีขึ้นในอนาคตหากท่านเลือกปฏิเสธที่จะใช้คุกกี้ที่เราใช้สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณา เราจะหยุดการใช้คุกกี้นั้น แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าท่านจะไม่เห็นโฆษณาเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา แต่หมายความเพียงว่าโฆษณาที่ท่านเห็นอาจจะไม่ตรงกับความสนใจของท่านสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ กรุณาดูเพิ่มเติมได้ใน www.aboutcookies.org

เว็บบีคอน

เว็บบีคอน (web beacons) หรือรู้จักในชื่อ pixel tags หรือ clear gif หรือ transparent gif เป็นกราฟิกขนาด 1x1 พิกเซลที่มองไม่เห็นซึ่งอาจถูกวางอยู่บนหน้าเว็บไซต์สักหน้าของ The Rice เว็บบีคอนมีการใช้เพื่อวัตถุประสงค์หลายประการรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง เพื่อการนับผู้เข้าชมเว็บไซต์ เพื่อติดตามรูปแบบการเข้าชมของผู้เข้าชมขณะที่พวกเขาสำรวจเว็บไซต์ และเพื่อติดตามว่ามีการเปิดอีเมลที่ส่งหรือดูเนื้อหาหรือไม่ โดยทั่วไปเว็บบีคอนจะถูกใช้งานร่วมกับคุกกี้เพื่อติดตามกิจกรรมการเข้าเยี่ยมชมในหน้าไซของอุปกรณ์นั้นๆ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ เว็บบีคอนจะยังคงตรวจจับการเข้าถึงเว็บไซต์แบบไม่ระบุตัวตนได้

Google Analytics

The Rice อาจใช้บริการวิเคราะห์เว็บของบุคคลที่สาม เช่น Google Analytics บนเว็บไซต์ของเราซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเพียงเว็บไซต์บริษัท และหน้า Facebook ของเรา Google Analytics ใช้เทคโนโลยีต่างๆเช่นคุกกี้เพื่อช่วยวิเคราะห์ประสบการณ์การเยี่ยมชมเว็บไซต์ ข้อมูลที่สร้างโดยคุกกี้เกี่ยวกับการใช้งานบนเว็บไซต์ The Rice ของท่าน (เช่นที่อยู่ IP, URL ที่เข้าชม, วันที่และเวลาที่มีการดูเพจ) จะถูกส่งและจัดเก็บโดย Google บนเซิร์ฟเวอร์ของทาง Goggle ซึ่ง Google จะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการติดตามและจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมของเว็บไซต์และให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์และการใช้อินเทอร์เน็ต Google สามารถถ่ายโอนข้อมูลนี้ไปยังบุคคลที่สามตามที่กฎหมายกำหนดหรือเมื่อบุคคลที่สามดังกล่าวประมวลผลข้อมูลในนามของ Google สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายส่วนบุคคลของ Google เกี่ยวกับ Google Analytics โปรดดูที่ http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html ท่านสามารถเลือกไม่ใช้ Google Analytics โดยได้โดยใช้โปรแกรมเสริมของทาง Google ที่ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl+en=GB

ระยะเวลาสำหรับการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาโดย The Rice ตราบเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความจำเป็นและวัตถุประสงค์ที่เรารวบรวมและประมวลผล ซึ่งรวมไปถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ใช้บังคับ

การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ที่ The Rice การปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่านก็เป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับเรา เราจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับเฉพาะบุคคลที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลของท่านในการจัดหาผลิตภัณฑ์และเพื่อการให้บริการของเรา เช่น พนักงานและตัวแทนของเรา ซึ่งบุคคลที่เราอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้น ต้องยึดมั่นและทำการปกป้องตลอดจนการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว MTL มีการรักษามาตรการป้องกันทั้งทางกายภาพและทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลที่บังคับใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เมื่อ The Rice ทำสัญญากับบุคคลที่สาม เราจะกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาข้อมูลที่เป็นความลับที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารับผิดชอบจะได้รับความปลอดภัย

เทคโนโลยีที่ใช้สำหรับการรักษาความปลอดภัยออนไลน์และเครือข่าย

Secured Socket Layer (SSL) และ Transport Layer Security (TLS): เพื่อไม่ให้มีการตรวจพบข้อมูลใดๆ ในขณะที่ส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตเราใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัส Secure Socket Layer (SSL) และโปรโตคอลการรักษาความปลอดภัย Transport Layer Security (TLS) บนเว็บไซต์ของเราที่ ณ จุดที่เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อนำไปเข้ารหัส (เช่น ข้อมูลการชำระเงิน และข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบ) ซึ่งเบราว์เซอร์ (browser) ยอดนิยมส่วนใหญ่ได้แก่ Google Chrome, Firefox, Safari และ Internet Explorer สามารถรองรับเทคโนโลยีนี้ได้

ไฟร์วอลล์ (Firewall): เพื่ออนุญาตให้มีการเข้าถึงข้อมูลของ The Rice ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นเราได้วางชั้นของไฟร์วอลล์ (ระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย) ระหว่างระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของเรา ซอฟต์แวร์สแกนไวรัสและมัลแวร์ (Virus and Malware Scan): มีการติดตั้งซอฟต์แวร์สแกนไวรัสและมัลแวร์และอัปเดตเป็นระยะๆ ในคอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์ MTL ทั้งหมด

สิทธิของท่านในการเข้าถึงข้อมูล

ท่านมีสิทธิ์ที่จะสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราถือครองไว้ สำหรับการดำเนินการดังกล่าว โปรดติดต่อเราตามหมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่ด้านล่างพร้อมระบุข้อมูลที่ท่านต้องการ เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อยืนยันตัวตนของท่านก่อนที่จะให้รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป

การเชื่อมโยงเว็บไซต์และการบริการอื่นๆ

บางส่วนของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเราอาจมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม เช่นเครือข่ายสังคม ซึ่งเว็บไซต์เหล่านั้นอาจไม่ได้ดำเนินการตามถ้อยแถลงนโยบายส่วนบุคคลนี้ เราไม่มีความรับผิดชอบต่อเว็บไซต์และบริการของบุคคลที่สามดังกล่าว หรือแนวทางปฏิบัติด้านข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามได้ ท่านควรตรวจสอบประกาศเกี่ยวกับนโยบายส่วนบุคคลของเว็บไซต์หรือบริการเหล่านั้นเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายในการรวบรวม การใช้ การโอนย้าย และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

การเปลี่ยนแปลงของถ้อยแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

The Rice สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขประกาศนี้ได้ตลอดเวลา และท่านสามารถดูได้ที่ www.therice.co หากเราทำการเปลี่ยนแปลงในถ้อยแถลงนโยบายส่วนบุคคลของเรา เราจะประกาศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในเว็บไซต์ของเราหรือแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมลที่ระบุไว้ในบัญชีของท่าน เพื่อให้ท่านรับรู้ถึงข้อมูลที่เรา วิธีการเก็บรวบรวม และภายใต้สถานการณ์ใดที่เราอาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ท่านสามารถตรวจสอบเวลาที่เราแก้ไขถ้อยแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้โดยการอ้างจากวันที่แก้ไขล่าสุดได้ระบุที่ด้านล่างของถ้อยแถลงนี้ การเปลี่ยนแปลงในประกาศเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลมีผลพูกพันกับท่านเมื่อท่านเข้าใช้งานไซต์หรือบริการของเราหลังจากที่มีการประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงแล้ว เราสนับสนุนให้ท่านตรวจสอบถ้อยแถลงนโยบายส่วนบุคคลของเราเป็นระยะๆ เพื่อทราบถึงกับหลักปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายส่วนบุคคลของเรา

คำถามเกี่ยวกับถ้อยแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัย เกี่ยวกับถ้อยแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือการจัดการดูแลข้อมูลของท่าน ท่านสามารถติดต่อมายัง บริษัท ศรีศุภราชเคหะ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 1467/8 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์ 66 (0) 2 078 1678 www.therice.co

Download Brochure Office Download Brochure Retail
เว็บมีการใช้ข้อมูลคุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าเราได้มอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้งานให้กับคุณ การปิดข้อความนี้ลง จะถือว่าคุณยอมรับ การใช้งานคุกกี้
ศูนย์การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ อาจมีการจัดเก็บหรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของท่านในรูปแบบของคุกกี้ ข้อมูลนี้อาจเป็นข้อมูลเกี่ยวกับท่าน การตั้งค่าของท่าน อุปกรณ์ของท่าน ซึ่งจะถูกใช้เพื่อทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ตามที่ท่านต้องการ ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ระบุตัวตนของท่านโดยตรง แต่ช่วยให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์แบบเฉพาะสำหรับท่านได้มากยิ่งขึ้น โดยท่านสามารถเลือกปฏิเสธไม่อนุญาตให้คุกกี้บางประเภททำงานได้ ซึ่งท่านสามารถคลิกที่หัวข้อแต่ละประเภท เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนการตั้งค่าได้
อย่างไรก็ตาม การเลือกปิดการใช้งานคุกกี้บางประเภทอาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานเว็บไซต์และบริการที่เสนอให้แก่ท่านได้ ข้อมูลเพิ่มเติม
การตั้งค่าคุกกี้
 • คุกกี้จำเป็น
  คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเพื่อใช้สำหรับการเปิดและการใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัท มีหน้าที่หลักคือ ตอบสนองต่อการดำเนินการร้องขอการบริการของผู้ใช้บริการ เช่น การเข้าสู่ระบบ การกรอกข้อมูลหรือแบบฟอร์ม รวมไปถึงการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว เป็นต้น โปรดทราบว่าหากท่านปิดการใช้งานคุกกี้จำเป็นเหล่านี้อาจจะทำให้ท่านไม่สามารถใช้บริการบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเราบางส่วนได้
 • คุกกี้การใช้งาน
  คุกกี้ที่ใช้สำหรับสนับสนุนการทำงานของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัท อีกทั้งช่วยในการปรับแต่งหน้าต่าง ๆ ให้เหมาะกับผู้ใช้บริการ เช่น การสนทนาต่าง ๆ โปรดทราบว่าหากท่านปิดการใช้งานของคุกกี้ใช้งานเหล่านี้อาจทำให้ท่านไม่สามารถใช้บริการบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเราบางส่วนได้
 • คุกกี้ประสิทธิภาพ
  คุกกี้ที่ใช้สำหรับการนับจำนวนครั้งในการเข้าใช้บริการในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัท และยังบันทึกเกี่ยวกับที่มาของการเข้าใช้บริการหรือเยี่ยมชมด้วย แต่ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บไว้รวมกันจึงทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้ ทั้งนี้เพื่อให้เราได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความนิยมในการเข้าใช้บริการในหน้าต่าง ๆ ของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นต่อไป หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประสิทธิภาพเหล่านี้จะทำให้เราไม่ทราบว่าท่านเข้าชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเราเมื่อใด
 • คุกกี้โซเชียลมีเดีย
  คุกกี้ที่ใช้สำหรับสนับสนุนการที่ผู้ใช้บริการจะแบ่งปันเนื้อหาและข้อมูลกับผู้อื่นในเครือข่ายของท่านคุกกี้เหล่านี้จะทำการติดตามเบราว์เซอร์ของท่านเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์อื่น ๆ และเก็บบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจของท่านไว้เพื่อแสดงผลในการเข้าใช้งานบนเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ท่านเข้าชม หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้โซเชียลมีเดียเหล่านี้ ท่านจะไม่สามารถใช้งานหรือเยี่ยมชมเครื่องมือการแบ่งปันนี้ได้
 • คุกกี้กำหนดเป้าหมาย
  คุกกี้ที่ใช้สำหรับการสร้างโปรไฟล์เกี่ยวกับความสนใจของผู้ใช้บริการ และทำการแสดงผลเฉพาะโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของท่านบนเว็บไซต์อื่น ๆ ตามแต่ละเบราว์เซอร์และเว็บไซต์ที่ท่านเข้าเยี่ยมชมหรือใช้บริการ หากท่านปิดการใช้งานของคุกกี้กำหนดเป้าหมายเหล่านี้ ท่านจะไม่เห็นโฆษณาดังกล่าว
 • คุกกี้สถิติ
  คุกกี้ที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งานของผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัท โดยข้อมูลส่วนนี้ประกอบไปด้วยหน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าใช้บริการหรือเยี่ยมชม ลิงค์ (Link) ถ้าท่านเลือกคลิก ระยะเวลาการเข้าชมในแต่ละหน้าของเว็บไซต์ ทั้งนี้ทางบริษัทจะได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวสำหรับการวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานของผู้ใช้งาน เพื่อทำให้เว็บไซต์ของบริษัทสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โปรดทราบว่าบริษัทจะไม่ใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อการตลาดหรือการโฆษณา และจะไม่เปิดเผยกับบุคคลที่สามแต่อย่างใด